Tipologie di procedimento

Sezione relativa alle tipologie di procedimento, come indicato all'art. 35, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Tipologie di procedimento

Nessun record presente nella tabella

Tipologie di procedimento ad istanza di parte

Nessun record presente nella tabella

Documenti

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.